051 38007 دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کاخ کرملین

  • نام کشور: روسیه
  • نام شهر: مسکو
  • مکان: کاخ کرملین
  • توضیحات:

 کرملین مجموعه استحکامات تاریخی مشرف به میدان سرخ است.این مجموعه شامل کاخ کرملین، کلیسای جامع کرملین و و دیوارها و برج‌هایی است که این مجموعه را در خود محصور کرده است. این مجموعه که پیش از این اقامتگاه خاندان سلطنتی روسیه و در حال حاضر مقر رسمی رئیس جمهور فدراسیون روسیه است، از سال ۱۹۹۰ به همراه میدان سرخ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. کاخ کرملین مرکز تصمیم گیری سیاسی روسیه بوده و آن را باید نمادی از معماری روسیه دانست. این کاخ در کرانه ی شمالی رود مسکو واقع شده است. درحیاط اصلی کاخ بزرگ ترین ناقوس جهان به چشم می خورد. ساخت کرملین در تارخ ۱۹ ژوئیه سال ۱۴۸۵ پایان یافت. کاخ کرملین جدید بر روی عمارت قدیم که از سنگ سفید بوده ساخته شده است. بخش هایی از دیوارهای قدیمی را با دیوارهای آجری بلند و ضخیم، حفظ کرده اند.